• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Lektori

Lektori odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018

 

 

SitarčíkMgr. Ján Sitarčík, PhD.
Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.

 

 LaukováIng. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.
Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako tréner a odborník v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA má 25 ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.

 

 
SýkoraMgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprávy. Oblasť finančného práva študoval na postgraduálnom štúdiu na Ústave práva v Prahe v Českej republike.

 

 

 

PetruškováIng. Gabriela Petrúšková
Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne
Už 20 rokov pracuje v štátnej správe v oblasti financovania regionálneho školstva – pracovala na odbore školstva Okresného úradu, neskôr v Krajskom školskom úrade a v súčasnosti opäť na odbore školstva Okresného úradu v sídle kraja. Jej náplňou práce je problematika financovania regionálneho školstva navonok – vo vzťahu k zriaďovateľom a školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti, ale zároveň aj dovnútra – vo vzťahu k školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.

 

BedlovičováJUDr. Danica Bedlovičová
Právnička, mediátorka

Po úspešnom ukončení Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 10 rokov pracovala vo funkcii právničky v Dopravno-inžinierskych službách š.p. Banská Bystrica. Na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialistka v oblasti pracovno-právnych vzťahov a BOZP, riešenia pracovných a školských úrazov. Pôsobila ako externý vysokoškolský pedagóg na Technickej univerzite - Fakulta BERG, Košice. Od roku 1999 až po súčasnosť publikuje, vykonáva lektorské a prednášateľské aktivity pre zástupcov škôl, pre zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, pre podnikateľskú verejnosť, prednáša najmä problematiku v oblasti pracovno-právnej, diskriminácie, nelegálneho zamestnávania, vnútorné predpisy zamestnávateľov, problematiku BOZP, pracovné a školské úrazy ako aj mnohé iné špecializované témy. Je nositeľkou rezortného vyznamenania MPSVaR – Striebornej medaily za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti BOZP.

SpillerováPhDr. Dáša Spillerová
Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants
Okrem práce konzultantky a trénerky pracuje aj ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špecializovaných rozvojových programov pre talenty a lídrov.

 

 

 

 Tekelidoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.

 

 

 

Mária GedeónováPhDr. Mária Gedeónová
Psychologička, Psychologické preventívne centrum Košice
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia. Doktorát z filozofie získala v roku 1983. Do roku 1993 pracovala ako psychológ v pedagogicko-psychologickej poradni, neskôr v Sanatóriu pre emočne narušené deti. Počas svojej ďalšej profesionálnej praxe sa od roku 1993 venovala tvorbe a realizácii tréningových programov, assessment a development centier, koučovaniu, supervízii v privátnom sektore, psychologickému poradenstvu pre utečencov v azylovom centre, skupinovej supervízii sociálnych pracovníkov. Venuje sa rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu, hodnotenie výkonu, vedenie hodnotiacich rozhovorov, riešenie konfliktov, ovplyvňovanie a vyjednávanie, sociálne a predajné zručnosti, efektívny predaj, koučing. Je držiteľkou certifikátu pre terapeutickú metódu EEG Biofeedback a certifikátu TVU Londýn pre tréning učenie a rozvoj. 

 

 


Zoznam lektorov, ktorí tento rok vystúpia v rámci programu, priebežne aktualizujeme. Sledujte novinky na
www.raabe.sk alebo na www.skolskyportal.sk a neunikne vám nič podstatné.

Partneri konferencie:

CoLibri Cover System Hotel Plejsy
   

 

 

Mediálni partneri:

 

TASR

Školské servis
 
 
Učiteľské noviny sp  
     

 

 

 

 

 
Táto stránka používa cookies. Viac info