• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

PRACOVNÉ ZOŠITY

 

 • Testovanie

  Pripravte vašich žiakov kvalitne a presne na to, čo ich čaká 25. novembra 20156. apríla 2016.

 • Technika

  Pracovné zošity sú názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

 • Pracovné vyučovanie

  Pracovné zošity pre základné školy sú koncipované tak, aby na jednej strane spĺňali požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáhajú nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu.

 • Škôlkar

  ABSOLÚTNA NOVINKA V SÚLADE S NOVÝM ŠVP PRE PREDPRIMÁRME VZDELÁVANIE V MŠ! Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Je určený pre učiteľky v materských školách, ktoré majú záujem pracovať s deťmi podľa nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Pracovné zošity RAABE

 • pre učiteľov MŠ, deti a rodičov
 • pre učiteľov ZŠ, SŠ a žiakov

V materských školách roky úspešne rozvíjame špecifické zručnosti detí, s dôrazom na rozvoj školskej zrelosti, so zámerom sprostredkovať deťom bezproblémový prechod do základnej školy. V súlade so štátnym vzdelávacím programom sa nám už dlhodobo darí zabezpečovať a podporovať rozvoj skutočne všestrannej ľudskej bytosti.

Vďaka našim pracovným zošitom pre základné školy vedieme žiakov k samostatnej práci s textom, už od najnižších ročníkov podporujeme rozvoj čítania s porozumením, chápanie medzipredmetových vzťahov. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce sú aj metodické materiály pre učiteľov, ktorými im uľahčujeme prácu s pracovnými zošitmi počas vyučovania.

Pracovné zošity aj na domáce použitie

Koncepcia pracovných zošitov RAABE je postavená tak, aby viedla deti a neskôr aj žiakov k samostatnej práci, rozvíjala u nich všetky zručnosti, naučila ich pracovať s textom. A to všetko pre nich v tom najprirodzenejšou prostredí – doma. Logicky usporiadaný obsah, jasne zadefinované pracovné texty, zrozumiteľne sformulované otázky, ktoré preverujú získané znalosti detí – taká je charakteristika našich pracovných zošitov.

V duchu súčasných trendov vo vzdelávaní v RAABE kladieme dôraz predovšetkým na rozvíjanie čítania s porozumením. Všetko naše snaženie smeruje k tomu, aby sa deti touto cestou naučili jednoduchšie získavať nové vedomosti, naučili sa hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi. Našou prioritou je prehlbovať ich pozitívny vzťah ku knihám, opakovať a rozširovať už nadobudnuté vedomosti, zveľaďovať ich slovnú zásobu, zapájať a rozvíjať logické myslenie, to kritické nevynímajúc.

Táto stránka používa cookies. Viac info